РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ 


• Регистрация на еднолични търговци и дружества – ЕТ, ООД, ЕООД, АД

• Регистрация на фондации и дружества с нестопанска цел

• Регистрация на търговски представителства и клонове на български и чуждестранни предприятия

                                                   • Дистанционна регистрация на фирми

                                                   • Регистрация на фирма на чуждестранно лице