СЧЕТОВОДНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПЕНСИОННИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

Счетоводни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване
• Еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване
• Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
• Изготвяне на регистри и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност
• Дистанционни счетоводни услуги

 

Трудово - правни отношения и социално осигуряване 


• Консултации във връзка с формата за наемане на персонала 
• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и подаване на уведомления по чл.62 за регистрация на трудови договори в ТД на НАП
• Изготвяне на граждански договори, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки 
• Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения 
• Изготвяне на платежните документи за месечни осигуровки и данъци 
• Представяне на информация за осигурените лица /декларации обр.1 и обр.6/ в ТД на НАП 
• Изготвяне на справки и отчети 
• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителни книжки в НОИ 
• Изготвяне на УП1, УП2, УП3 за пенсиониране
• Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнения, декларации, удостоверения
• Поддържане на трудови досиета на служители


Пенсионни услуги и консултации


• Консултации относно оптимизация на началната дата на отпускане на пенсия и избор на варианта за определяне на размера на пенсията
• Преглед и проверка на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране
• Издирване на стаж за пенсиониране от закрити фирми
• Попълване и комплектоване на документи за пенсиониране
• Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии
• Консултации по право на придобиване на пенсия по международен договор и попълване на заявления за легализиране на стаж в чужбина