АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ УСЛУГИ


Данъчно-правни услуги и консултации


• Определяне размера на дължимите данъци от чуждестранни лица, подаване на искане за Удостоверения за платени данъци от чуждестранни физически лица по чл.58 от ЗДДФЛ
• Услуги и консултации относно Закона за местните данъци и такси - изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за придобито движимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство
• Услуги и консултации относно Закона за данъците върху доходите на физическите лица - определяне и деклариране на авансов данък от различни видове доходи, определяне размера на патентен данък, попълване на данъчни декларации
• Услуги и консултации относно Закона за корпоративното подоходно облагане

 
Административни услуги 


• Издаване на актуално състояние от Търговски Регистър
• Издаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения на физически и юридически лица
• Вписване на промени в Търговски Регистър
• Публикуване на годишни отчети в Търговски Регистър
• Изготвяне на пълномощни 
• Изготвяне на договори за заем, наем, услуги
• Откриване и закриване на банкови сметки

 

 Признаване на чужди дипломи в България

  • Признаване на диплома за висше образование от чужбина
  • Признаване на диплома за средно образование от чужбина
  • Признаване на основно образование по документи, издадени от училища на чужди държави